Integritetspolicy

AspenPharma Ireland Limited, Sweden filials integritetspolicy för webbplatsen
Inledning till denna integritetspolicy
Denna webbplats (”webbplatsen”) ägs och drivs av Aspen Pharma IrelandLimited, Sweden filial (“ASPEN”). På ASPEN utmärker vår unika företagskultur oss. Vi är engagerade i patienter, vårdpersonal, allianspartner, våra anställda och i samhället. Att skydda personuppgifter och att respektera personlig integritet är grundläggande delar av detta engagemang, och integritetspolicyn som presenteras nedan hjälper till att demonstrera detta engagemang för besökare och användare av ASPEN-ägda webbplatser. Som ett resultat har vi upprättat denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”). ASPEN tillhandahåller denna integritetspolicy för att förklara hur vi samlar in, lämnar ut och skyddar de personuppgifter som du skickar in till oss när du besöker och använder webbplatsen. ASPEN är personuppgiftsansvarig enligt den definition som anges i tillämpliga dataskyddslagar. Webbplatser ägda av ASPEN är ettASPEN-kontrollerat webbprogram där ASPEN äger, godkänner och/eller engagerar besökare på uppdrag av ASPEN.Generellt sett kan du besöka webbplatsen och se dennas innehåll samtidigt som du förblir anonym genom att inte tillhandahålla några personuppgifter. Om du inte godkänner denna integritetspolicy ska du inte tillhandahålla någon information till oss och inte använda vår webbplats.I denna integritetspolicy betyder ”vi”, ”vår” och ”oss” ASPEN och dennas anknutna företag.
Betydelsen av personuppgifter
”Personuppgifter” definieras i de dataskyddslagar som är tillämpliga i ditt land. Termen omfattar all information som är kopplad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta betyder varje individ som kan identifieras direkt eller indirekt via en identifierare som t.ex. namn, ID-nummer, platsuppgifter, nätbaserade identifierare (som t.ex. IP-adresser –om de kan användas till att identifiera dig) eller via en eller flera faktorer som är specifika till den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person. Enkelt uttryckt omfattar detta uppgifter som antingen själva eller tillsammans med andra uppgifter som vi har tillgång till kan användas för att identifiera dig.
Viktigt meddelade om internationell överföring
Vi är del av Aspen Group som har databaser i olika behörighetsområden. Vi kan komma att överföra dina uppgifter till en av Aspen Groups databaser utanför ditt land. Dessa andra länder kommer antingen att ha andra dataskyddslagar än ditt land eller så har de inte några dataskyddslagar alls. EU-kommissionen kanske bedömer att dessa länder inte tillhandahåller ett tillräckligt skydd för personuppgifter.  Även om landet som uppgifterna överförs till inte kräver att vi tillhandahåller ett tillräckligt skydd för dina uppgifter kommer vi ändå att sträva efter att säkerställa att de uppgifter som överförs till AspenGroups databas i detta land är tillräckligt skyddade.
De kategorier av personuppgifter som vi kan samla in, deras syfte och den rättsliga grunden för insamlingen
Personuppgifter som samlas in från dig omfattar följande:

Kategorier av personuppgifter

Syfte

Rättslig grund

Ansökningsuppgifter (t.ex. namn, CV)

Behandling av dessapersonuppgifter krävs för att ASPEN ska kunna administrerarekryteringsprocessen. Detta inkluderar att sammanställa en elektroniskansökningsfil för HR, hantera din ansökan samt organisera intervjuer.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig.

Kontaktinformation (dvs. hela ditt namn, postadress, e-postadress, arbetsgivare/företag och yrkesinformation, jobbtitlar, telefon- och faxnummer).

Hantera och svarapå dina förfrågningar.

Fullgörande avavtal och legitima intressen ‒ det är viktigt att vi kan besvara dina förfrågningar.

All information

Fastställande och fullgörande av våra juridiska rättigheter och skyldigheter och övervakning för att identifiera och registrera bedrägliga aktiviteter. Efterlevnad av anvisningar från brottsbekämpande myndigheter, domstolar, eller annat som krävs enligt lagen. För vår allmänna registerföring och hantering av kundrelationer. Hantering av föreslagna försäljningar, omstruktureringar eller fusioner av hela eller delar av vår verksamhet, inklusive besvarande av förfrågningar från den blivande köparen eller fusionsorganisationen. Lösande av eventuella klagomål från eller tvister med dig

Legitima intressen(se kolumnen till vänster)

För att sammanfatta behöver vi vissa kategorier av dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för att administrera eventuella avtal med dig (där detta är relevant).  Vissa andra personuppgifter behandlas för våra legitima intressen om detta inte är till din nackdel.
Dataanonymisering och användning av sammanställd information
Vi kan konvertera dina personuppgifter till statistisk eller sammanställd information på ett vis som säkerställer att du inte är identifierad eller identifierbar utifrån dessa uppgifter.  Vi kan använda denna sammanställda information till att utföra marknadsundersökningar och analyser samt producera statistisk forskning och statistiska rapporter. Vi använder i synnerhet teknik för att samla in anonym information om användningen av denna webbplats.
Till exempel:

1. Vi använder teknik för att spåra vilka sidor på vår webbplats som besökare går in på. Vi använder också statistik för att avgöra vilka webbläsare som våra besökare använder. Denna teknik identifierar dig inte personligen utan tillåter oss helt enkelt att sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av vår webbplats.

2. Vissa sidor av vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra sidor på webbplatsen. Vi kan använda oss av teknik för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats som våra besökare väljer att titta på. Återigen: Denna teknik identifierar dig inte personligen utan tillåter oss helt enkelt att sammanställa statistik om användningen av dessa hyperlänkar.

Vi använder dessa anonyma uppgifter för att förbättra webbplatsens innehåll och funktion och för att se vilka områden och ämnen som drar till sig intresse så att vi kan fokusera våra uppdateringar via e-post (för dem som vill motta sådan information). Detta tillåter oss att bättre förstå våra besökares generella intresseområden och låter oss därför förbättra vår webbplats och de produkter och tjänster som vi erbjuder.
Cookies och analysverktyg
Vi kan ibland använda cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din hårddisk för att vi ska känna igen dig som en återkommande användare av vår webbplats, spåra din användning av vår webbplats och rikta annonsering. Detta tillåter oss att anpassa vissa aspekter av ditt besök på vår webbplats. Informationen som samlas in från cookies på det här viset används endast i sammanställd form. Om inte en besökare specifikt tillhandahåller oss sin identitet, t.ex. genom att registrera sig på vår webbplats, tillhandahålla information via ett nätbaserat formulär eller genom att skicka oss korrespondens från webbplatsen kommer vi inte att känna till individuella besökares identitet. Vi kan använda cookies för att spara preferenser, registrera information om en session, utveckla information om besökares preferenser och intressen, registrera tidigare aktiviteter på webbplatsen för att kunna tillhandahålla bättre tjänster när du återvänder till webbplatsen eller anpassa innehållet på webbplatsen med utgångspunkt i information som du tillhandahåller frivilligt. De cookies som vår webbplats kan använda sig av kan delas in i fyra kategorier:

1. Strikt nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga eftersom de låter dig röra dig runt på vår webbplats och använda vissa funktioner. De kan t.ex. ge dig åtkomst till säkra områden på webbplatsen eller användas i anslutning till informationssökningar.  Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster som du kanske frågar om.

2. Prestandacookies
Dessa cookies kan användas för att samla in information om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som du använder mest. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig. Dessa cookies används endast för att vi ska lära oss om hur vår webbplats sköter sig och kunna göra relevanta förbättringar.

3. Funktionalitets- och profilcookies
Dessa cookies kan användas för att tillåta vår webbplats att spara information om val du gör och att tillhandahålla dig mer personliga funktioner.  Vi kan också använda sådana cookies för att säkerställa att webbplatsens marknadsföring och erfarenhet är relevant för dig.  Den information som dessa cookies samlar in kan vara anonym och de kan inte spåra dina surfaktiviteter på andra webbplatser.

4. Annonscookies
Dessa cookies kan användas till att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen.  De placeras oftast av annonseringsnätverk med vår tillåtelse.
Vi använder oss av Google Analytics, en webbanalystjänst tillhörande Google Inc. (Google) på vår webbplats. GoogleAnalytics använder sig av cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator för att möjliggöra analys av din webbplatsanvändning. Information som alstras av dessa cookies gällande din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om det finns en aktiverad IP-anonymisering på denna webbplats avkortas dock din IP-adress innan av Google inom medlemsstater i EU eller andra stater som är ingår i EES-avtalet. Endast i exceptionella fall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server iUSA och avkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens ägare kommer Google att använda denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter samt tillhandahålla webbplatsens operatör ytterligare tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som skickas från din webbläsare som en del av Google Analytic sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas på din enhet genom att ställa in din webbläsares programvara till en lämplig inställning. I detta fall är det dock bra att komma ihåg att du kanske inte fullt kommer att se alla funktioner som erbjuds av denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att uppgifter alstrade av cookies och kopplade tilldin användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) blir insamlade och behandlade av Google genom att hämta och installera ett tillägg till din webbläsare från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enVi använder Google Analytics på vår webbplats med filnamnstillägget “anonymizeIP()”.
IP-adresser avkortas före vidare behandling så att man kan utesluta möjligheten för direkta kopplingar till personer. Du kan inaktivera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Du kan läsa din webbläsares hjälpavsnitt för att få information om hur du inaktiverar cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kanske vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt.
Utlämning av dina personuppgifter till tredje parter
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter, inklusive men inte begränsat till följande: Inom vår koncern i de syften som beskrivs i denna     integritetspolicy. Till tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss och som hjälper oss och vår koncern att driva vår verksamhet. Till exempel kan en tredje part ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna stödja vår informationsteknik. Till våra juridiska rådgivare och andra professionella rådgivare. När detta är nödvändigt för att uppfylla ett lagkrav, för att     skydda vitala intressen, för att skydda vår databas och denna webbplats säkerhet och integritet och för att skydda oss mot rättsligt ansvar. Till tillsynsmyndigheter, domstolar och myndigheter för att följa     rättsordningar, krav i lagar och bestämmelser och begäran från     myndigheter.
Personuppgifternas säkerhet
Vi strävar efter att använda lämpliga tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som överförs, lagras eller på något annat vis behandlas av oss mot olyckor, otillåten förstörelse, förlust, ändring, icke-auktoriserad utlämning och icke-auktoriserad åtkomst kopplad till vår webbplats. Dessa åtgärder omfattar säkerhetsåtgärder för datorer samt skyddade filer och faciliteter.  Våra tjänsteleverantörer väljs också ut noggrant och är ålagda att använda lämpliga skyddsåtgärder. Inom vissa sektioner använder ASPEN branschstandardiserad SSL-kryptering för att skydda överföringen av uppgifter. De flesta moderna webbläsare stöder den nivå av säkerhet som krävs för att använda dessa sektioner. Vi strävar särskilt efter att tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämpligt för risknivån, inklusive efter vad som är lämpligt: (a) pseudonymisering (när uppgifter separeras från direkta identifierare så att det inte går att koppla uppgiften till någons identitet utan ytterligare information som förvaras separat) och kryptering (b) säkerställa den befintliga konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och motståndskraften hos de system och tjänster som används för att behandla dina personuppgifter, (c) säkerställa förmågan att återställa tillgängligheten av och åtkomsten till personuppgifter inom rimlig tid om det skulle uppstå en fysisk eller teknisk incident, samt (d) säkerställa en process för regelbunden testning, bedömning och utvärdering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärders effektivitet.
Lagringsperiod och de kriterier som används för att bedöma lagringsperioden
Vi behåller personuppgifter så länge som detta är nödvändigt för att uppnå de syften som personuppgifterna samlades in för i enlighet med beskrivningen ovan. De kriterier som vi använder för att bestämma lagringsperioderna för dina personuppgifter omfattar följande: (i) Lagringsperiod för förfrågningar.  Vi kommer att lagra uppgifterna under en rimlig period efter att relationen mellan oss har upphört (upp till 6 månader) i fall du skulle skicka en förfrågan.
(ii) Lagringsperiod föranspråk.  Vi kommer att spara uppgifterna under den period som du enligt lagen kan göra anspråk gällande mot oss (i Tyskland betyder detta att vi kommer att spara dem i tio år) om och till den omfattning som vi har ingått i något avtal med dig.
(iii) Lagringsperiod för rättsligaoch lagstadgade krav.  Vi kommer att överväga om vi behöver lagra informationen längre än perioden som beskrivs i (ii) på grund av rättsliga och lagstadgade krav. Om din platsansökan är framgångsrik och du blir anställd av ASPEN kommer dina personuppgifter att överföras till din personalfil och behandlas i anställningssyften. Om din platsansökan inte är framgångsrik kommer vi att behålla dina personuppgifter under en period som följer tillämpliga lagar efter att vi meddelat dig om att du inte erbjuds anställning.Om du vill ha ytterligare information om vår datalagringspraxis kan du kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan).
Dinarättigheter enligt dataskyddslagar
Du har olika rättigheter enligt dataskyddslagarna i ditt land. Dessa kan omfatta (efter relevans): rätten att begära åtkomst till de personuppgifter som vi innehar om dig, rätten till rättelse inklusive att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter, rätten att begära begränsning av behandling som berör dig eller att protestera mot behandling av dina personuppgifter, rätten att få dina personuppgifter raderade när det inte längre finns en anledning för oss att spara dem, rätten till uppgiftsportabilitet inklusive att få personuppgifter i ett vanligt använt maskinläsbart format under vissa omständigheter t.ex. när vår behandling bygger på samtycke, rätten att protestera mot automatiserade beslut inklusive profilering(om någon) som har en rättslig eller betydande effekt på dig som individ, samt rätten att återta ditt samtycke för eventuell behandling som du tidigare gett samtycke till. Tänk på att vissa av dessa rättigheter endast blir relevanta när ändringen av dataskyddslagarna träder i kraft i maj 2018. Du kan också lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i ditt bosättningsland.
Se ”Kontakta oss” om du vill utöva någon av dessa rättigheter (efter relevans).
Länkartill andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endas för din referens och bekvämlighet och innebär inte något stöd för aktiviteterna på dessa tredjepartswebbplatser eller någon förbindelse med deras operatörer. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifts-eller integritetspraxis. Vi rekommenderar att du granskar eventuella integritetspolicyer publicerade på webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar över några personuppgifter.
Uppdateringaroch ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan besluta oss för att ändra denna policy. Om ändringen är väsentlig eller signifikant kan påverka dig kommer vi att tillhandahålla dig den uppdaterade integritetspolicyn innan ändringen faktiskt träder i kraft. Vi rekommenderar att du granskar innehållet av denna integritetspolicy regelbundet.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller klagomål om vår efterlevnad av denna integritetspolicy eller om du skulle vilja komma med några rekommendationer eller kommentarer för att förbättra kvaliteten på vår integritetspolicy kan du skicka oss ett e-postmeddelande till inforequests@ie.aspenpharma.com
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud eller DPO: ndeklerk@ie.aspenpharma.com
Det finns villkor som är kopplade till ditt besök på och din användning av denna webbplats. Se användarvillkor.

Integritetspolicy

Se till att inkludera din e-postadress och ditt telefonnummer i dittmeddelande. Du kan också skriva till
Attn: Aspen Nordic, filial af Aspen Pharma Ireland Limited, Irland
Borupvang 3,
2750 Ballerup,
Denmark
Telefon: +45 44 48 00 44

Senast uppdaterad: 18 Maj 2018
Senast uppdaterad: 20 Feb 2023